• 021-73658000
 • info@tyam.co

EDM

مدیریت جامع طرح ریزی فرآیند ها به همراه تدوین اسناد و مدارک ، ردیابی ، بازخورد و اصلاحات و ممیزی می باشد.

 • سیستم EDM شامل هشت لایه مدیریتی به شرح ذیل تدوین شده است:
 • مشخصات کلی مدل
 • مدیریت استاندارد ها
 • مدیریت منابع
 • مدیریت فرآیند
 • مدیریت تدوین
 • مدیریت بازخورد
 • مدیریت ممیزی
 • تنظیم گزارشات و صورت جلسات
 • مدیریت کاربر (Cartable)

 • مدیریت استاندارد ها
 • این لایه با هدف یکسان سازی کلیه اطلاعات اولیه و با نگاه مهندسی طراحی شده است.
 • استاندارد اسناد فنی و مهندسی
 • استاندارد کدینگ اسناد
 • استاندارد آدرس اسناد و مدارک
 • استاندارد واحدهای محاسباتی( ABC)
 • استاندارد نمودار سازمانی
 • استاندارد ذینفعان
 • استاندارد دوره پایش
 • استاندارد کارگروه
 • مدیریت منابع
 • این لایه با هدف یکپارچه سازی و استفاده حداکثر از Performance منابع به همراه طرح ریزی تقویم آنها
 • طرح ریزی نمودار سازمانی
 • طرح ریزی بانک ذینفعان
 • طرح ریزی منابع انسانی
 • طرح ریزی کارگروه
 • بانک طرح ریزی منابع و مراجع تولید مستندات
 • مدیریت فرآیند
 • هدف از طراحی این سیستم ایجاد یک ابزار مدیریتی یکپارچه به منظور طرح ریزی فرآیند های سازمانی در چهار چوب زنجیره تامین خواهد بود. لذا هرگونه تغییری در فرآیند های سازمان توسط این سیستم به منظور ایجاد تضمین لازم جهت ارزیابی تغییرات در کلیه بخش ها مدیریت خواهد شد.
 • شناسایی سیستم ها و زیر سیستم ها در چهار چوب زنجیره تامین و زنجیره ارزش
 • طراحی فرآیند های هر سیستم
 • طراحی ورودی ها و خروجی های فرآیندها
 • شناسایی و تدوین کلیه مستندات مرتبط با هر فرآیند
 • مدیریت تدوین اسناد و مدارک
 • هدف از این سیستم مدیریت جامع و یکپارچه کلیه رویه ها، فرم ها و ….. از مرحله درخواست اولیه مستندات تا تکوین کامل آنها خواهد بود.
 • تنظیم درخواست و صدور شناسنامه سند
 • تدوین مستندات
 • اعتباردهی
 • توزیع نسخ
 • سوابق اعتبار دهی
 • مدیریت بازخورد
 • هدف از ایجاد این سیستم مدیریت جامع و یکپارچه تغییرات احتمالی روی فرآیند ها و مستندات مربوطه از مرحله تنظیم فرم اقدام اصلاحی تا مرحله بررسی و اعمال تغییرات آن خواهد بود.
 • ثبت عدم انطباق، پیشنهاد و یا انتقاد
 • ارزیابی درخواست
 • ارزیابی اقدام
 • ارزیابی اثر بخشی
 • مدیریت ممیزی
 • این سیستم با هدف مدیریت یکپارچه برنامه ریزی و ارزیابی ممیزی داخلی طرح ریزی شده است.
 • برنامه ریزی ممیزی داخلی
 • چک لیست ممیزی
 • ارزیابی ممیزی
 • برنامه ریزی اقدامات