• اجرای خدمات و قراردادهای اداری

پیاده سازی خدمات و قراردادهای اداری در این فرآیند بر اساس شناسایی مرکز هزینه دوره جذب و فعالیت مربوطه امکان پذیر است.

  • دارایی های ثابت و ملزومات مصرفی

امکان پیاده سازی استاندارهای مربوطه بر اساس معین های هزینه و درآمد و همچنین دوره استهلاک
زنجیره تامین دارایی و ملزومات
فرآیندهای توزیع و تخصیص اموال به پرسنل
محاسبات استهلاک دوره ای

  • بانک اسناد و مدارک

طرح ریزی استاندارد اسناد و مدارک سازمان
امکان ضمیمه نمودن اسکن اسناد مثبته در تمامی اسناد عملیاتی و مالی و حسابداری
پیاده سازی بانک جامع اسناد سازمان با فرمت های مختلف

  • مکاتبات مرکزی و فروشگاهی

در سیستم اداری تیام امکان مکاتبه با کلیه استانداردهای مربوطه بین دپارتمان های مرکزی و فروشگاه ها وجود دارد.